domov kontakt

Znižajte stroške in negativne vplive na okolje

Mnoge konvencionalne stavbe in objekti so tempirane stroškovne bombe.

Le vprašanje časa je, kdaj bodo skupaj s cenami fosilnih goriv stroški obratovanja teh objektov »eksplodirali« do vrednosti, ko bo postalo poslovanje oziroma bivanje v njih neekonomično – ali celo finančno nevzdržno.

Ne samo, da so take zgradbe energijsko potratne, odgovorne so tudi za prekomerno trošenje drugih naravnih virov, kopičenje odpadkov ter izpuste škodljivih snovi v ozračje in vodo.

Nenadzorovana rast stroškov za energijo pa ni edina nevarnost za podjetja. Zaostrovanje predpisov s področja gradnje in obratovanja objektov ter negativni odnos javnosti in kupcev do »okolju neprijaznih« podjetij sta dodatni grožnji za dolgoročno stabilno poslovanje organizacij.


Rešitev: zelena trajnostna arhitektura


Zaradi svojega širokega holističnega pristopa je zelena arhitektura edina realna in učinkovita rešitev za omenjene izzive podjetij in organizacij.

Gre namreč za veliko več kot le za nižanje stroškov za energijo. Gre za celovit nadzor lastnikov, upravnikov in najemnikov zgradb nad tem, kako njihov objekt vpliva na okolje, na poslovne procese, na zaposlene in na finančne rezultate organizacije.

Zelena trajnostna arhitektura daje odgovornim v roke tak nadzor.

Kako?

Z inovativnimi strategijami in rešitvami zmanjšuje odvisnost objekta od neobnovljivih virov energije, hkrati pa zagotavlja investitorju boljšo kontrolo nad stroški, roki in kakovostjo izvedbe, saj uporablja sodobne strategije vodenja gradbenih projektov, t.i. integrirani proces gradnje in prenove objektov.

Poleg vseh znanih koristi zelene arhitekture imajo zelene zgradbe še eno pomembno prednost pred konvencionalnimi.

Zaradi boljše naravne osvetlitve prostorov, ustreznejših klimatskih pogojev in kakovostnejšega zraka prispevajo k boljšem počutju in zdravju zaposlenih, nižji odsotnosti z dela in posledično višji delovni storilnosti.


Zelena gradnja je ekonomsko upravičena


Zelena gradnja se izplača tudi finančno.

Splošno prepričanje je sicer, da je »zeleno« še vedno dražje, vendar to ni več nujno res.

Močni poslovni in tehnološki trendi so v nekaj kratkih letih prinesli velike spremembe. Sodobni zeleni objekti danes ne stanejo skoraj nič več, kot bi stali podobni objekti v »klasični« izvedbi.


Številke in izračuni namesto ugibanj


Veliko poslovnih odločitev se v gradbenih projektih sprejme »na pamet« ali »po občutku«.

Res je sicer, da so nekateri izračuni zahtevni (npr. dolgoročne projekcije variabilnih stroškov ali primerjalne analize učinkov različnih projektivnih rešitev). A spet ne tako težki, da jim izkušeni strokovnjaki ob pomoči specialnih programskih orodij ne bi bili kos.

Ne imeti pravih in točnih podatkov v rokah pred pomembnimi odločitvami je veliko in predvsem nepotrebno tveganje za investitorja.

Ob tem so vodilni v podjetjih pogosto v dilemi, kadar se izkaže, da je ocena investicije za zeleni objekt višja od tiste za »standardni« objekt.

Bodo koristi odtehtale dodatni vložek? V kakšnem času se bo naložba povrnila? In predvsem -- pri kateri od možnih variant bo razmerje med skupnimi stroški lastništva in pričakovanimi koristmi najugodnejše?

Na srečo imamo na voljo odlična analitična orodja za take in podobne situacije. Eno od teh je analiza stroškov v celotnem življenjskem obdobju objekta.

To orodje nam pomaga oceniti stroške, s katerimi bo novi poslovni objekt obremenil poslovanje podjetja v naslednjih desetih, dvajsetih ali tridesetih letih.

Pomembna prednost te analize je, da v izračunih ne upošteva le začetnih stroškov investicije (domet klasične analize), ampak tudi ocenjene dolgoročne obratovalne stroške, vključno z izdatki za energijo.

Ko rezultatom analize dodamo še finančno ovrednotenje vpliva prostorskih rešitev na storilnost zaposlenih in pod črto primerjamo kumulativne vrednosti dveh, treh ali več različnih prostorskih »scenarijev«, je odločanje o optimalni rešitvi maksimalno olajšano.


Ključno vprašanje: kako hitro se naložba povrne?


Za mnoga podjetja in investitorje je podatek o času povratka naložbe bistvenega pomena. Od teh številk je odvisno, v kakšnem obsegu, in če sploh, bo projekt izveden.

Seveda se vseh bodočih učinkov objekta ne da predvideti in kvantificirati. Veliko je nematerialnih koristi in prednosti zelenih zgradb, ki jih ni mogoče izraziti s številkami. To še posebej velja za pisarniške ter javne in stanovanjske objekte.

Za merjenje kvalitativnih učinkov zelenih zgradb na uporabnike uporabljamo specifične raziskovalne metode – vprašalnike, fokusne skupine, osebne intervjuje, opazovanje vedenjskih vzorcev zaposlenih in še kaj.

V večini primerov je tem kvalitativnim učinkom (pozitivnim in negativnim) mogoče pripisati določeno posplošeno finančno vrednost – glede na njihov vpliv na delovno storilnost, bolniške odsotnosti, fluktuacijo ...

Ko v zaključnem obračunu združimo »trde« finančne podatke (vrednost osnovne investicije), zraven prištejemo »poltrde« pričakovane vrednosti (dolgoročni obratovalni stroški) in na koncu dodamo še finančno ovrednotene »mehke« učinke (vpliv na storilnost ...), dobimo jasnejšo in natančnejšo sliko.

Projekcija skupnega seštevka v času bo pokazala, kako hitro naj bi se investicija (ali del investicije) povrnila.

Če je izračun narejen za vsaj dve ali tri različne prostorske variante (priporočeno), bo imelo vodstvo investitorja še večje zaupanje v pravilnost svoje odločitve. Ter trdnejše pokritje zanjo.


Izognite se neplaniranim stroškom


Gradbeni projekti so lahko precejšnja motnja za poslovanje organizacije, še zlasti v primeru selitve zaposlenih v nov objekt ali poslovni prostor.

Napake v fazah priprave in izvedbe gradnje so direktni finančni strošek za podjetje, zamude pri dokončanju del pa imajo pogosto za posledico občutnejši izpad prihodka.

Da bi zmanjšali motnje na minimum in se izognili nepotrebnim stroškom, smo v arhitekturnem biroju Kragelj arhitekti podrobno definirali izvedbene korake gradbenih projektov. Vse aktivnosti so premišljeno načrtovane in tempirane.

Dva pomembna cilja našega pristopa sta naprimer podpora učinkovitejšemu odločanju investitorja ter minimiziranje časa, ki ga predstavniki naročnika porabijo na projektu (da bi ga lahko namenili svojemu osnovnemu delu).

Ključ do tega je v skrbnem načrtovanju, izobraževanju članov projektnega teama ter pripravi dobrih podatkov za odločanje.

Poslovni proces, ki omogoča realizacijo teh ciljev ter celovit paket poslovnih in programskih orodij, ki jih pri tem uporabljamo, so znani pod imenom integrirani proces izvedbe projektov oziroma na kratko IPIP.

IPIP je najboljše orodje, ki jih ima na voljo projektni team, da izpelje projekt znotraj postavljenih finančnih in terminskih okvirov ter v skladu z načrtovanimi merili kakovosti.

Pravzaprav ključnih koristi zelene gradnje – nižjih obratovalnih stroškov in visoko učinkovitih delovnih prostorov – sploh ni mogoče doseči s starim tradicionalnim pristopom k načrtovanju in gradnji.


Izkoristite prednosti zelenih rešitev


Vsako podjetje lahko pridobi z implementacjo zelenih strategij. Vodilne svetovne družbe in množica manjših podjetij in organizacij to že intenzivno počnejo ... ali pa take poteze aktivno načrtujejo.

Seveda se vam ni potrebno takoj lotiti kompleksnih projektov kot je energijska sanacija objekta ali celovita trajnostna prenova poslovne zgradbe. Začnete lahko pri manjših stvareh kot je recimo samodejni nadzor osvetljevanja prostorov.

Vsak, tudi najmanjši, korak v pravo smer je pomemben prispevek k znižanju obremenitev za okolje in korak bližje k uresničitvi strateških ciljev vsake napredne organizacije.

V arhitekturnem biruju Kragelj arhitekti pomagamo naročnikom realizirati razvojne vizije. V ta namen razvijamo storitve, ki so prilagojene specifičnim potrebam različnih naročnikov.

Najboljše rezultate dosegamo v sodelovanju s tistimi investitorji in partnerji, ki, tako kot mi, verjamejo v potenciale zelenih inovativnih strategij in v nujnost nenehnih vlaganj v razvoj novih rešitev.

V podjetju Kragelj arhitekti verjamemo ...

Velika prizadevanja usmerjamo v doseganje konkretnih rezultatov za naročnika.

Če načrtujete gradnjo poslovnega, javnega ali stanovanjskega objekta in potrebujete konkretnejše podatke o zelenih koristih, ki bi vam jih tak projekt lahko prinesel, si preberite več o oceni potencialnih koristi zelenih strategij podjetja Kragelj arhitekti.